อับดุลมะนาฟ

เลาะเด G1
1.กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3.ทะเย็ง
เลาะเด G2
1.แชเด2. ?
เลาะเด G3
1. สะละเมาะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายอุดร พันธุ์สะอาด4. อับดุลมะนาฟ
5.มุฮัมมัดซะมัน6.ลาเตะฮ์
7. มาริเยาะฮ์8. ฮามะ
9. วังเราะฮ์10. แชจิ๊
11. แชเซ็ง12. ฮาวอ
13. จูเมาะฮ์
อับดุลมะนาฟ + ชะญะเราะฮ์
เลาะเด G4
1. ยูโซะฮ์2. อาอิชะฮ์
3. ชุโก๊ร4. อับดุรเราะฮ์มาน
ยูโซะฮ์
ชุโก๊ร
อับดุรเราะฮ์มาน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น