อับดุลมะนาฟ

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ


4.อับดุลมะนาฟ + ชะญะเราะฮฺ

1.ยูโซะฮฺ

2.อาอิชะฮฺ

3.ชุโก๊ร

4.อับดุรรอหฺมาน

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอิชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน