ยูโซะฮฺ

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน


1.ยูโซะฮฺ + ซัยนับ(แม่2)

1.ชารีเฟาะฮฺ

2.อับดุลลอฮฺ

3.คอดีเยาะฮฺ

   + ฮาบีเบาะฮฺ(แม่4)

4.อีซา

5.ยะหฺยา

6.มุสตอฟา

7.อับดุรรอหฺมาน

G5 : 1.ชารีเฟาะฮฺ 2.อับดุลลอฮฺ 3.คอดีเยาะฮฺ 4.อีซา 5.ยะหฺยา 6.มุสตอฟา 7.อับดุรรอหฺมาน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น