ยูโซะฮฺ

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
เลาะเด G3
1. สะละเมาะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายอุดร ะันธุ์สะอาด4. อับดุลมะนาฟ
5. มุฮัมมัดซะมัน6. ลาเตะฮ์
7. มาริเยาะฮ์8. ฮามะ
9. วังเราะฮ์10. แชจิ๊
11. แชเซ็ง12. ฮาวอ
13. จูเมระฮ์
เลาะเด G4
1. ยูโซะฮ์2. อาอิชะฮ์
3. ชุโก๊ร4. อับดุรเราะฮ์มาน
1 ยูโซะฮ์ + ซัยนับ + ฮาบีเบาะฮ์
ยูโซะฮ์
ฮาบีเบาะฮ์
เลาะเด G5
1.ชารีเฟาะฮ์2.อับดุลลอฮ์
3. คอดีเยาะฮ์4. อีซา
5. ยะห์ยา6. มุสตอฟา
7. อับดุรเราะห์มาน
อีซา
ยะห์ยา
มุสตอฟา
อับดุรเราะฮ์มาน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น