อาอิชะฮฺ

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอิชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน


 

3.อาอิชะฮฺ + อับดุรรอชีด(พ่อ1)*

1.มัยมูนะฮฺ

      + อิบรอฮีม(พ่อ2)

2.ฮาลีมะฮฺ

3.ยะหฺยา

4.ซอฟียะฮฺ

5.มาเรียม

* อับดุรรอชีด ลูก มุฮัมมัดสะมัน ดูที่ มุฮัมมัดสะมัน

G5 : 1.มัยมูนะฮฺ 2.ฮาลีมะฮฺ 3.ยะหฺยา 4.ซอฟียะฮฺ 5.มาเรียม


 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น