เจ้าหน้าที่กรมศิลป์เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

silp1วันที่ 7 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

คุณอนันตฺ ทรงศิริ กรรมการศูนยฯ ให้การต้อนรับแลนำชม และมีการแลกเปลึ่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในอนาคตอันใกล้จะมีตณาจารย์จากหาิทยาลัยศิลปากรเข้ามาเยี่ยมชม

silp1silp2

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น