เยาวชนมุสลิมใต้

ัวันที่ 23 เมษายน 2558 คณะเยาวชนโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ 10 คน ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมฯ  ประธานศูนย์วัฒนธรรมฯ และเหรัญญิกให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

01_s

02_s

03_s

04_s

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น