เรียนอ่านอัลกุรอาน

โดย ครูมุฮัมมัด แสงวิมาน

          สื่อเรียนรู้การอ่านอัลกุรอาน ตั้งแต่เริ่มต้นพยัญชนะอาหรับ สระ การสะกด จนถึงหลักการอ่านอัลกุรอาน (ตัจญวีด) นำเสนอสื่อการเรียนรู้ในรูปมัลติมีเดียผ่านคลิปวีดิโอ
         สื่อการเรียนรู้นี้มี 2 ส่วน คือ สำหรับผู้เริ่มต้น และอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ต้องการฟื้นฟูการอ่าน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น