2 ทศวรรษสันติดรุณ

28 มีนาคม 2558 ศูนย์วัฒนธรรมฯ จัดนิทรรศการเครือญาติ ในงานสองทศวรรษสันติดรุณ ณ โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง

santi6 santi5 santi4 santi3 santi2 santi1santi7santi8santi9santi11

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น