malt12วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. คณะทัวร์ เป็นอาจารย์และนักศึกษาจาก Islamic Science University of Malaysia

จำนวน 40 คน เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด โดยมีคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯให้การต้อนรับ คณะทัวร์นี้เป็นคณะแรกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนับตั้งแต่ศูนย์วัฒนธรรมฯได้เข้าร่วมกับสมาคม TMTA

 

malt1malt2malt4malt5malt6malt7malt8malt9malt12malt13malt14

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น