ชุมชนโรงกระโจม

             บ้านโรงกระโจมแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีบรรพบุรุษคือโต๊ะกีระดิ่งเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกพร้อมด้วยลูกหลานจำนวนหนึ่ง ซึ่งมาจากบ้านปากลัดนั้นเอง

masjidiqamatulislamชื่อมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม ตั้งอยู่ ณ บ้านโรงกระโจม หมู่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในอดีตยุคแรกการเข้ามาของบรรพบุรุษยังแผ่นดินนี้สภาพทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านยังเป็นป่าเบญจพรรณ ตลอดจนสัตว์ป่าต่างๆ ยังอาศัยอยู่มากมายประชากรเดิมของพื้นที่ไม่มี แต่มีเค้าโครงของลักษณะว่าเคยมีผู้อยู่อาศัย มวลชนที่ร่วมเข้ามาบุกเบิกพัฒนา สร้างบ้านโรงกระโจม ยังมีไม่มากพอในการทำญุมอัด จึงคาดว่ายังไม่มีการสร้างมัสยิด แต่ก็คงมีอาคารในลักษณะ บาแล เพื่อใช้ประโยชน์ในการญามาอะห์ ต่อมาในช่วงกลางของอดีต มวลชนอันเกิดจากสายเลือดบรรพบุรุษเองและมวลชนต่างๆ ที่เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มเติมในภายหลังคงมากพอสมควร จึงได้มีการสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้น เป็นไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ฝาไม้สัก หลังคาสังกะสี ทรงปั้นหยา ที่ตั้งเดิมนั้นอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารปัจจุบัน คือ ระหว่างหน้ามุขกับคลองโต๊ะใหม่ ขนาดเล็กกว่าปัจจุบัน แต่เป็นมัสยิดมาตรฐานพอสมควรในยุคนั้นสำหรับตำแหน่งอีหม่ามนั้นยังไม่เป็นทางการคือ โต๊ะกีระดิ่ง ต่อมาสภาพของบาแลเกิดการชำรุด ประกอบกับจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งมีถึง 5 คลอง จึงทำให้สถานที่ประกอบศาสนกิจไม่พอแก่ความต้องการ จึงได้มีการร่วมทุนจากลูกของโต๊ะกีระดิ่ง รวม 8 คน และเปิดให้มุสลิมทุกคนได้มีส่วนร่วมบริจาคสร้างมัสยิดหลังที่ 2 ก่อนจะทำการสร้าง ได้นำก้อนอิฐตัวอย่าง 3 ก่อนมาให้โต๊ะกีระดิ่งได้ชม และหลังจากนั้นไม่กีวัน ท่านก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ.(ซ.บ.) ต่อมาได้มีการวางศิลารากฐานอาคารมัสยิดหลังที่สอง (ตรงกับวันเกิดของแชเด ระดิ่งหิน) ประมาณปี พ.ศ. 2457 เป็นอาคารตึกทั้งหลัง ทรงสูงไม่มีใต้ถุนหลังคากระเบื้อง นับเป็นมัสยิดที่สร้างได้มาตรฐานอีกมัสยิดหนึ่งในยุคนั้นผู้ทำหน้าที่หม่ามเริ่มเป็นทางการในยุคนี้ โดย ฮัจยีอับดุลเลาะห์(แชใหม่) ระดิ่งหิน ส่วนผู้ทำหน้าที่คอเตบ คือ แชเลาะห์ เลาะลาเมาะ และยังมีคนอื่นอีกเช่น แชดิษฐ์ พิณประดิษฐ์ , แชดะเฆะฮ. สามีของงวาใหญ่ และยีบากาลูกเขยของงวาใหญ่ ส่วนบิหลั่น คือ แชโรห์ และแชแอ(ปูน คลองเจ๊ก)ต่อ มาปี พ.ศ. 2511 สภาพอาคารด้านหน้าและหลังคาชำรุด ประกอบกับมีโครงการที่จะปรับปรุงมัสยิดมาตั้งแต่ผู้บริหารในรุ่นก่อนหน้านั้นแล้ว การดำเนินการในช่วงล่าสุดนี้ นอกจากจะก่อสร้างส่วนของห้องประชุมด้านหน้าแล้ว ยังได้สร้างหออาซานด้วย ปรับปรุงหลังคาในส่วนของตัวอาคารมัสยิด ตกแต่งฉาบปูน ทาสีอาคารทั้งหมด ปัจจุบันมัสยิดอีกอมาตุ้ลอิสลาม นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจประจำวันแล้ว ยังได้ใช้ประโยชน์ในการจัดอบรมศาสนธรรมเป็นประจำ เป็นสถานที่ประชุมต่างๆ ทุกครั้ง และหออาซานนั้นจัดเป็นหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านด้วย

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น