ซะลีม

G1  
แชโซะฮฺ  
G2  
1.แชยา  2. วาแดง
3.โต๊ะญา 4. แชลี
5. แชตะฮฺ 6. แชเด 
7. แชแอ 8.แชเซะ  
9. โต๊ะนะ(ซัยนับ)10. โต๊ะหวาน 
11.แชจูบิมอ   
1. ซะลีม + ฮาลีเมาะฮฺ*

* ฮาลีเมาะฮฺ มาจากสายแสงมาน :  แชมาน > แชบะฮฺ > ฮาลีเมาะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น