อับดุรรอหฺมาน

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน


4.อับดุรรอหฺมาน + ซัยนับ(แม่1)

1.ซะอฺรอนี

2.เดาระฮฺ

        + เหรี่ยม(แม่2)

3.มาริยะฮฺ

4.อั๊ดนาน

G5 :  1.ซะอฺรอนี 2.เดาระฮฺ 3.มาริยะฮฺ 4.อั๊ดนาน


 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น