อับดุรรอหฺมาน

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
เลาะเด G3
1. สะละเมาะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายอุดร พันธุ์สะอาด4. อับดุลมะนาฟ
5. มุฮัมมัดซะมัน6. ลาเตะฮ์
7. มาริเยาะฮ์8. ฮามะ
9. วังเราะฮ์10.แชจิ๊
11.แชเซ็ง12.ฮาวอ
13.จูเมาะฮ์
เลาะเด G4
1. ยูโซะฮ์2. อาอิชะฮ์
3. ชุโก๊ร4.อับดุรเราะฮ์มาน
อับดุรเราะฮ์มาน + ซัยนับ + เหรี่ยม
อับดุรเราะฮ์มาน
เหรี่ยม(จู)
เลาะเด G5
1. ซะอ์รอนี2. เดาระฮ์
3. มาริยะฮ์4. อัดนาน
ซะอ์รอนี
อัดนาน

G5 :  1.ซะอฺรอนี 2.เดาระฮฺ 3.มาริยะฮฺ 4.อั๊ดนาน


เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น