ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ

โดย อับดุลกอเด็ร มัสแหละ


 ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา), ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ


ท่านครูอับดุลมะนาฟ(เจ๊ะนะฮฺ)

 krujaenah

 


ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา), ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น