สายตระกูลเลาะเด

 สายตระกูลเลาะเด สืบค้นโดยฮัจยีอันวาร(วัฒนา) เล็กบุญหล่อ จากคำบอกเล่าของวังเราะห์  แม่ของจูและห์ถ่ายทอดให้กับฮัจยะห์มัยมูนะห์หรือยีมูนะห์ถ่ายทอดให้ฮัจยีวัฒนา  เล็กบุญหล่อ  ต้นรัชกาลที่ 3 นาย อับดุลเลาะฮฺ ซึ่งเป็นต้นตระกูลเลาะเด ได้อพยพมาจากปัตตานี มายัง ปากลัด พระประแดง  พร้อมบุตรชาย 2 คน คือ แชเดและน้องชายแชเด น้องชายย้ายไปอยู่ที่บางมดในปัจจุบัน  ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงสาย  ตระกูลเลาะเดในส่วนของแชเด

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น