แชเด

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
แชเด + ภรรยา 4 คน
เลาะเด G3
1. สะละเมาะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายดุดร4. อับดุลมะนาฟ
5. มุฮัมมัดซะมัน6. ลาเตะฮ์
7. มาริเยาะฮ์8. ฮามะ
9. วังเราะฮ์10. แชจิ๊
11. แชเซ็ง12. ฮาวอ
13. จูเมาะฮ์
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น