แชเด

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?


 1.แชเด + แมะพลอย(แม่1)

1.สะละเมาะฮฺ

2.แมะลัง

3. ? (ยายของอุดร พันูธุ์สะอาด คลองสอง)

4.อับดุลมะนาฟ

   + ? (แม่2)

5.มุฮัมมัดสะมัน

6.ลาเตะฮฺ

7.มาริเยาะฮฺ

  + ? (แม่3)

8.วังเราะฮฺ

  + ? (แม่4)

9.แชจิ๊

10.แชเซ็ง

11.ฮาวอ

12.จูเมาะฮฺ

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  

8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ


 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น