วังเราะฮฺ

 

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
เลาะเด G3
1. สะละเมาะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายอุดร พันธุ์สะอาด4. อัลดุลมะนาฟ
5. มุฮัมมัดซะมัน6. ลาเตะฮ์
7. มาริเยาะฮ์8. วังเราะฮ์
9. แชจิ็9. แชเซ็ง
10.ฮาวอ12.จูเมาะฮ์
วังเราะฮ์ + แชเปลี่ยน + ฺฮาซัน(เข่ง)
วังเราะฮ์

* แเปลี่ยน มาจากสายตระกูลตวนมุฮัมมัดซอและฮฺ › มุฮัมมัดนูร › แชเปลี่ยน

**ฮาซัน(เข่ง) มาจากสายแชแนะ

เลาะฮ์เด G4
1. ยูโซะฮ์2. โต๊ะเตะฮ์เกาะฮ์
3. ซอและฮ์
เตะฮ์เกาะฮ์
ซอและฮ์

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.เตะฮฺเกาะฮฺ 3.ซอและฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น