วังเราะฮฺ

G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. ?  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  

8.วังซาเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ


8.วังซาเราะฮฺ + แชเปลี่ยน(พ่อ1)*

1.ยูโซะฮฺ

2.เตะฮฺเกาะฮฺ

     + ฮาซัน(เข่ง)พ่อ2**

3.ซอและฮฺ

* แเปลี่ยน มาจากสายตระกูลตวนมุฮัมมัดซอและฮฺ › มุฮัมมัดนูร › แชเปลี่ยน

**ฮาซัน(เข่ง) มาจากสายแชแนะ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.เตะฮฺเกาะฮฺ 3.ซอและฮฺ