แมะฟัก

4. แมะฟัก + หะซัน(ครูฉ่ำ)
G4  
1.แมะฝา2.สะอั๊ด(อ.วิชิต)

* ครูฉ่ำ มาจากสายตระกูลบิหลั่นยะหฺยา › จูแมะ › มุฮัมมัดหุเซน › หะซัน 
ดูรายละเอียดสายตระกูลนี้ที่ “หะซัน(ครูฉ่ำ)