โต๊ะแมะเซาะฮฺ

โต๊ะแมะเซาะฮฺ + อบูบากัร

อบูบากัร มาจากสายแสง-มาน › แชมาน › อบูบากัร น้องแชบะฮฺ
รายละเอียดของสายนี้ดูที่ “อบูบากัร