โต๊ะแมะเซาะฮฺ

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง 2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
โต๊ะแมะเซาะฮฺ + อบูบากัร

อบูบากัร มาจากสายแสง-มาน › แชมาน › อบูบากัร น้องแชบะฮฺ
รายละเอียดของสายนี้ดูที่ “อบูบากัร

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น