หวังจ้อ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)

G5 : 1.สุโกร  2.ทิม  3.สุลัยคอ  4.พนอ(ไม่มีลูก) 5.หวังจ้อ


หวังจ้อ(อับดุลฆอฟูร) + ทับทิม(แม่1)

1.อับดุรรอญับ

2.ฮาลีเมาะฮฺ

3.เนาวระฮฺ

4.อบูบักร

5.อิดรีส

+ รอบีอะฮฺ(แม่2)

6.อุมัร

7.อรวรรณ

8.มุฮัมมัดซอและฮฺ

+ เปีย(แม่่3)

9.คอดียะฮฺ

10.อาอิชะฮฺ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น