ยูโซะฮฺ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.แมะเหรี่ยม 2.ทองอยู่ 3.แมะหวาน 4.ฮาลีเมาะฮฺ 5.การีม 6.ฮามะ 7.ซาแม 8.ยูโซะฮฺ


8.ยูโซะฮฺ + แมะเล็ก

1.อะมีน

2.ชลอ

3.ทัศนีย์

4.อัชอะรี

G6 : 1.อะมีน 2.ชลอ 3.ทัศนีย์ 4.อัชอะรี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น