ซาฟูรอ

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  
3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5.โต๊ะจู  
G4  
1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ 
3.ซาฟูรอ 4.สะอีด(ตายเด็ก)  
5.แมะ 6.ซอและฮฺ 
7.เด็น 8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด 10.รอมะฮฺ 
11.อิสหาก  
3. ซาฟูรอ(ปอ) + ผ่อง
G5  
1.รอมาน  2.รอฮีม  
3.สาลีมะฮฺ (สาลี่) 4.หวาน 
5.การีม  6.อุมัร 
 7.มัรยัม  8.ยูโซะฮฺ 
9.มิตร 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น