คอเตบดะมะลี

G1  
1. อิมามดามอฮิ 2. คอเตบดะมะลี  
3. บิหลั่นยะหฺยา   
G2
1. วานิ (ไม่มีลูก)
 2. ยะโก๊บ หรือแชโก๊ะ เป็นบรรพบุรุษชของฮัจยีอารี วงศ์บุญเกิด
 3. กอเด็ร บุคคลสำคัญของสายตระกูลนี้ ตือ ญะมาลุดดีน หรือ โต๊ะลาดิง ต้นสกุลระดิ่งหิน
4. ญะลาล
5. ซะฮฺรอ เป็นมารดาของแชบะฮฺ 
6. ฮาโละฮฺ บรรพบุรุษอับดุลฮามิด (บูยา) อาลิมสำคัญของปากลัด
7. ซางี 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น