คอเตบดะมะลี

G2
1. วานิ (ไม่มีลูก)
 2. ยะโก๊บ หรือแชโก๊ะ เป็นบรรพบุรุษชของฮัจยีอารี วงศ์บุญเกิด
 3. กอเด็ร บุคคลสำคัญของสายตระกูลนี้ ตือ ญะมาลุดดีน หรือ โต๊ะลาดิง ต้นสกุลระดิ่งหิน
4. ญะลาล
5. ซะฮฺรอ เป็นมารดาของแชบะฮฺ 
6. ฮาโละฮฺ บรรพบุรุษอับดุลฮามิด (บูยา) อาลิมสำคัญของปากลัด
7. ซางี