จูโก๋


G1 : แชแนะ

G2 : 1.วังซะนอ 2.อาอิเชาะฮฺ 3.โต๊ะวาทยา 4.ยีมะซา(ซันเข่ง) 5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊ 7.ซะตี

G3 : 1.เวาะดำ 2.มาเรียม 3.มะโระฮฺ 4.ซาดิ๊ 5.อับดุลลอฮฺ(เก๊ะ) 6.ชุโก๊ร(จูโก๋)


6.ชุโก๊ร + เชื่อม(แม่1)

1.สมัย

2.สุภาพ(ฟี)

3.สมร

4.สมาน

5.อุไร

6.บริบูรณ์

7.สมุทร

 + ซาเราะฮฺ(แม่2)

8.อิมรอน

9.ฮารูน

10.ชัมซีเยาะฮฺ

11.หุซัยนี

12.หะซัน

13.สุรินทร์

G4 : 1.สมัย 2.สุภาพ(ฟี) 3.สมร 4.สมาน 5.อุไร 6.บริบูรณ์ 7.สมุทร 8.อิมรอน

9.ฮารูน 10.ชัมซีเยาะฮฺ 11.หุซัยนี 12.หะซัน 13.สุรินทร์

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น