ชุโก๊ร


G1 : 1.กัมมะลอ  2.อับดุลลอฮฺ  3.มะเย็ง

G2 : 1.แชเด  2. ?

G3 : 1.สะละเมาะฮฺ  2.แมะลัง  3. แซเราะฮฺ  4.อับดุลมะนาฟ  5.มุฮัมมัดสะมัน  6.ลาเตะฮฺ  7.มาริเยาะฮฺ  8.วังเราะฮฺ  9.แชจิ๊  10.แชเซ็ง  11.ฮาวอ  12.จูเมาะฮฺ

G4 : 1.ยูโซะฮฺ 2.อาอชะฮฺ 3.ชุโก๊ร 4.อับดุรรอหฺมาน


3.ชุโก๊ร + ฟาติเมาะฮฺ*

1.อิมรอน

2.มัยมูเนาะฮฺ

3.นาวาวี

4.มัดเด็น

5.หุซัยฟะฮฺ

6.แฉล้ม

7.ลมัยวรรณ

8.มาลิกี

9.หุซัยนี

10.รุวัยดา

* ฟาติเมาะฮฺ มาจากสายคอเตบดะมะลี › ฮาโละฮฺ › แมะตัว › ฮาลีเยาะฮฺ › ฟาติเมาะฮฺ

G5 :1.อิมรอน 2.มัยมูเนาะฮฺ 3.นาวาวี 4.มัดเด็น 5.หุซัยฟะฮฺ 6.แฉล้ม 7.ลมัยวรรณ 8.มาลิกี 9.หุซัยนี 10.รุวัยดา


 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น