ชุโก๊ร 

เลาะเด G1
1. กัมมะลอ2. อับดุลลอฮ์
3. มะเย็ง
เลาะเด G2
1. แชเด2. ?
เลาะเด G3
1. สะละมเามะฮ์2. แมะลัง
3. ? ยายอุดร พันธุ๋สะอาด4. อับดุลมะนาฟ
5. มุฮัมมัดซะมัน6. ลาเตะฮ์
7. มาริยะฮ์8. ฮามะ
9. วังเราะฮ์10.แชจิ๊
11.แชเซ็ง12.ฮาวอ
13.จูเมาะฮ์
เลาะเด لأ4
1. ยูโซะฮ์ 2. อาอิชะฮ์
3. ชุโก๊ร4.อับดุรเราะฮ์มาน
ชุโก๊ร + ฟาติเมาะฮ์
ชุโก๊ร
ฟาติเมาะฮ์

* ฟาติเมาะฮฺ มาจากสายคอเตบดะมะลี › ฮาโละฮฺ › แมะตัง › ฮาลีเยาะฮฺ › ฟาติเมาะฮฺ

เลาะเด G5
1. อิมรอน2.มัยมูเนาะฮ์
3. นาวาวี3. มัดเด็น
5. หุซัยฟะฮ์6. แฉล้ม
7. ลมัยวรรณ8. มาลิกี
9. หุซัยนี10.รุงัยดา
อิมรอน
มัยมูเนาะฮ์
มัดเด็น
แฉล้ม
ลมัยวรรณ
หุซัยนี
รุวัยดา

G5 :1.อิมรอน 2.มัยมูเนาะฮฺ 3.นาวาวี 4.มัดเด็น 5.หุซัยฟะฮฺ 6.แฉล้ม 7.ลมัยวรรณ 8.มาลิกี 9.หุซัยนี 10.รุวัยดา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น