โต๊ะวาตา

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

3. โต๊ะวาตา + อิสมาแอล

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น