หวังกะจิ๊

G1 : 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม ›

G2 : 1.โต๊ะดุซง 2.ตอเล็บ 3.เวาะนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ

G3 : 1.หะยี(แชโด) 2.หะยีมะเซาะฮฺ 3.แมะบาซา 4.แมะกะจิ๊ 5.แมะดู 6.หวังบาซา 7.หวังกะจิ๊ 8.สะมะแอ


7.หวังกะจิ๊  + บุงอ(แม่1)

1.อามีเนาะฮฺ

2.ฮามะ

3.ยาซีน(แชชน)

+ ฟาติเมาะฮฺ(แม่2)

4.ฮวา(เครา)

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ 2.ฮามะ 3.ยาซีน(แชชน) 4.ฮวา(เครา)