มะเซาะฮฺ

หะยีมะเซาะอฺ + แมะเยาะฮฺ

แมะเยาะฮฺ มาจากสายตวนมุฮัมมัดซอละฮฺ