แมะดู

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
โต๊ะดุซง

โต๊ะกีดำเล่าว่า แชตั๋ง แชโด โต๊ะวาตา(แม่โต๊ะกีดำ) เป็นพี่น้องพ่อเดียวกับแมะบาซา แมะกะจิ๊ หวังบาซา หวังกะจิ๊ แต่คนละแม่ และยีเดาะฮฺ วรรณจิยีบันทึกว่า โต๊ะดุซงมีสามี 2 คน ดังนั้นโครงสร้างครอบครัวจะเป็นดังนี้

4. แมะดู + ?

G4  
1. ซอและฮฺ2. แมะนะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น