แมะดู

โต๊ะดุซง

โต๊ะกีดำเล่าว่า แชตั๋ง แชโด โต๊ะวาตา(แม่โต๊ะกีดำ) เป็นพี่น้องพ่อเดียวกับแมะบาซา แมะกะจิ๊ หวังบาซา หวังกะจิ๊ แต่คนละแม่ และยีเดาะฮฺ วรรณจิยีบันทึกว่า โต๊ะดุซงมีสามี 2 คน ดังนั้นโครงสร้างครอบครัวจะเป็นดังนี้

4. แมะดู + ?

G4  
1. ซอและฮฺ2. แมะนะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น