โต๊ะวังญะมีละฮฺ

G1 : 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ 2.โต๊ะวังมัรยัม

1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ + มูซอ*

1.โต๊ะกีอีซา

2.โต๊ะอะตีเกาะฮฺ

3.โต๊ะกีสะหาก

4.โต๊ะกีสะมะ

5.โต๊ะเด๊ะ

6.โต๊ะเยาะฮฺ

* มูซอ เป็นลูกชายของอับดุลลอฮฺ ฟะตอนี อุละมาอฺผู้มีชื่อเสียงแห่งปัตตานี  ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นภษาญาวี

G2 : 1.โต๊ะกีอีซา 2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ 3.โต๊ะกีสะหาก 4.โต๊ะกีสะมะ 5.โต๊ะเด๊ะ 6.โต๊ะเยาะฮฺ