โต๊ะวังญะมีละฮฺ

 G1  
 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม

โต๊ะวังญะมีละฮฺ + มูซอ

* มูซอ เป็นลูกชายของอับดุลลอฮฺ ฟะตอนี อุละมาอฺผู้มีชื่อเสียงแห่งปัตตานี  ผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเป็นภาษาญาวี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น