โต๊ะกีสะหาก

 G1 
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ 2.โต๊ะวังมัรยัม
G2 
 1.โต๊ะกีอีซา2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ  
 3.โต๊ะกีสะหาก4.โต๊ะกีสะมะ  
 5.โต๊ะเด๊ะ 6.โต๊ะเยาะฮฺ  

โต๊ะกีสะหาก + ?

G3 
 1. อามีนะฮฺ 2. าบีบะฮฺ
 3. ญะมีล 4. อบูบากัร
 5. อะหฺมัด 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น