โต๊ะกีสะมะ

 

 G1 
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ 2.โต๊ะวังมัรยัม
G2 
 1.โต๊ะกีอีซา2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ  
 3.โต๊ะกีสะหาก4.โต๊ะกีสะมะ  
 5.โต๊ะเด๊ะ 6.โต๊ะเยาะฮฺ  

โต๊ะกีสะมะ + โต๊ะสุข

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น