G1  
 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
 1.โต๊ะกีอีซา 2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ  
 3.โต๊ะกีสะหาก 4.โต๊ะกีสะมะ  
 5.โต๊ะเด๊ะ  6.โต๊ะเยาะฮฺ  

โต๊ะเด๊ะ + ?

G3 
  

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น