โต๊กีอีซา

 G1 
 1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ 2.โต๊ะวังมัรยัม
G2 
 1.โต๊ะกีอีซา2. โต๊ะอะตีเกาะฮฺ  
 3.โต๊ะกีสะหาก4.โต๊ะกีสะมะ  
 5.โต๊ะเด๊ะ 6.โต๊ะเยาะฮฺ  

โต๊ะกีอีซา + โต๊ะแมะผมทอง

G3 
 1. อิดรีส 2.  หมัด
 3. อุษมาน 4. มะหฺมูด
 5. หรุ่น 6. คอดีเยาะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น