โต๊ะดูซง

โต๊ะดุซง

โต๊ะกีดำเล่าว่า แชตั๋ง แชโด โต๊ะวาตา(แม่โต๊ะกีดำ) เป็นพี่น้องพ่อเดียวกับแมะบาซา แมะกะจิ๊ หวังบาซา หวังกะจิ๊ แต่คนละแม่ และยีเดาะฮฺ วรรณจิยีบันทึกว่า โต๊ะดุซงมีสามี 2 คน ดังนั้นโครงสร้างครอบครัวจะเป็นดังนี้

G3  
1. หะยีมะเซาะฮฺ 2. แมะบาซา
3. แมะกะจิ๊  4. แมะดู
5. หวังบาซา 6. หวังกะจิ๊
7. สะมะแอ 8. แชโด
9. ขุนตั๋ง 10. โต๊ะวาตา