แชมัด

 

G1   มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1. มุฮัมมัด 2. แชโก๊ะ 
3. แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5. โต๊ะจู  
มุฮัมมัด + ตาซอ(นาก)

ตาซอ(นาก) มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม >โต๊ะดุซง > หะยีมะเซาะฮฺ > ตาซอ

อับดุลลอฮฺ
มะหฺยอ
แมะ
ซอและฮฺ
มุฮัมมัดนูร
มะหฺมูด(แชหวัง)
รอมะฮ์
อิสหาก
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น