แชบุตร

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู


3.แชบุตร + โต๊ะพวง

1.หัฟเซาะฮฺ

2.ฮาวอ

3.อุมัร

4.ฟาติเมาะฮฺ

5.กัลโซม

6.หนอม

7.ฮาลีเมาะฮฺ

G4 : 1.หัฟเซาะฮฺ  2.ฮาวอ  3.อุมัร  4.ฟาติเมาะฮฺ  5.กัลโซม  6.หนอม  7.ฮาลีเมาะฮฺ


 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น