แชเซะ


G1 : แชโซะฮฺ + โต๊ะวาดะฮฺ

G2 : 1.แชยา 2.วาแดง 3.โต๊ะญา 4.แชลี 5.แชตะฮฺ 6.แชเด 7.แชแอ 8.แชเซะ 9.โต๊ะนะ(ซัยนับ)

10.โต๊ะหวาน 11.แชจูบิมอ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น