แชตะฮฺ

G1  
แชโซะฮฺ  
G2  
1.แชยา  2. วาแดง
3.โต๊ะญา 4. แชลี
5. แชตะฮฺ 6. แชเด 
7. แชแอ 8.แชเซะ  
9. โต๊ะนะ(ซัยนับ)10. โต๊ะหวาน 
11.แชจูบิมอ   
แชต๊ะฮฺ + เจิม*

* เจิม มาจากสายคอเตบดะมะลี › กอเด็ร › ญะมาลุดดีน › ซอและฮฺ › เจิม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น