บินรามันบินซาเลย์…

          พี่น้องมุสลิมที่อยู่ที่ปากลัด บางโพ สวนพริกไทย และบริเวณใกล้เคียงล้วนเป็นญาติพี่น้องใกลชิดกัน ซึ่งมักแต่งานกันในรุ่นต่อๆมา เป็นการเก็บรักษเครือญาติ

          ในกรณีของต้นสกุลบินรามัน, บินซาเลย์, แสงประสพ ก็เช่นเดียวกัน เริ่มที่แชโซะฮฺ เป็นคนบางโพ มาแต่งงานกับโต๊ะวาดะฮฺ  เดิมแชโซะฮฺตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองสพานควาย(คลองตาโซะฮฺ) แถวโรงเรียนซีรอยุดดีนปัจจุบัน ต่อมาลูกหลานย้ายมาอยู่ที่บริเวณที่เป็นชุมชนมัสยิดดารุลญันนะหฺ์(บาแลยีเบาะฮฺ) ซอยเล้าเป็ด

G1  
แชโซะฮฺ  
แชโซะฮฺ + โต๊ะวาดะฮฺ*
G2  
1.แชยา  2.วาแดง
3.โต๊ะญา  4.แชลี
5.แชตะฮฺ  6.แชเด 
7.แชแอ   8.แชเซะ 
9.โต๊ะนะ(ซัยนับ) 10.โต๊ะหวาน 
11.แชจูบิมอ  

3.โต๊ะญา(ญะงัน แปลว่าอย่า)
5.แชตะฮฺ บินรามัน
6.แชเด บินซาเลย์
9.โต๊ะนะ(เมียยีดิง)
11.แชจูบิมอ(แชจู แสงประสพ)

* โต๊ะวาดะฮฺ มีพี่น้อง 4. คน คือ
1.แชมะ(เหนียว) ปู่ของฮัจยีอารี วงศ์บุญเกิด
2.โต๊ะวังดะฮฺ เมียแชโซะฮฺ ต้นสกุล บินรามัน(แชตะฮฺ),บินซาเลย์(แชเด) และแสงประสพ(จูบิมอ)
3.โต๊ะวาเยาะฮฺ(แม่ฮามิด อิสดาเรส(จูมิด อดีตภารโรง โรงเรียนสามัคคีบำรุง ภรรยาของท่าน คือจูไร(อุไร ลูกชุโกร)
4.แชมิง(พ่อจูยะฮฺ เมียจูบิมอ แสงปร

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น