จันทร์

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

4 จันทร์ + เสมียน

G3 
1.อับดุลหะลีม2.อับดุรรอฮีม
  
  
  
  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น