จังกา

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2 
1.มุฮัมมัด 2.อับดุลลอฮฺ 
3.ดาวี 4.มะเตะฮฺ 
5.ยูโซะฮฺ 6.ดอนิ 
7.หัฟเซาะฮฺ 8.จังกา 
9.ฮะลีเมาะฮฺ  
7. จังกา + ?
 G3  
1. หุเซน  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. แมะเราะฮฺ 4. มารู
5. อิสมาแอล 6. ฮวาบุรม

 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น