จังกา

7. จังกา + ?
 G3  
1. หุเซน  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. แมะเราะฮฺ 4. มารู
5. อิสมาแอล 6. ฮวาบุรม

 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น