หัฟเซาะฮฺ

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2 
1.มุฮัมมัด 2.อับดุลลอฮฺ 
3.ดาวี 4.มะเตะฮฺ 
5.ยูโซะฮฺ 6.ดอนิ 
7.หัฟเซาะฮฺ 8.จังกา 
9.ฮะลีเมาะฮฺ  
7. หัฟเซาะฮฺ + ?
 G3 
1.อาญา 2.ิเป็ง
3.ซาปี4.ฮาวอ
5.ฮาลุซ6.มาเล็ก
7.มะลี 

*อาญา ภรรยาหะยีสะอ๊ะ(ระบม บางบัวทอง) ปู่ของ อ.การีม อ.หะกีม วันแอเลาะ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น