อับดุลลอฮฺ

G1  
1.อิมามดามอฮิ    2.คอเตบดะมะลี
3.บิหลั่นยะหฺยา  
G2 
1.มุฮัมมัด 2.อับดุลลอฮฺ 
3.ดาวี 4.มะเตะฮฺ 
5.ยูโซะฮฺ 6.ดอนิ 
7.หัฟเซาะฮฺ 8.จังกา 
9.ฮะลีเมาะฮฺ  
2. อับดุลลอฮฺ + ?
 G3 1. ฮามะบูตอ
1. ฮามะบูตอ + ฮาวอ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น