G1  
1. ดอยีมุฮัมมัด 2.ฟาติเมาะฮฺ 
 3. โต๊ะวาพานา  
G2 
 1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)
  2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)
 G3
 1.แมะเยาะฮฺ  2. แชจิ๊ 
 G4 
 1. อับดุลลอฮฺ 2. อิบรอฮีม
 3. การีม 4. มุฮัมมัด
     (ไม่มีลูก)
5. อารีฟีน 6. แมะแป็ม 
7. มาริยะฮฺ(ตม) 8. บุลกิส(กิฮฺ) 
9. หวัง 10. นะ 
11. โสม 12. บัยดูรี
     (แมะ)
 
13. มัรยัม(ยาม)  
G5  
1. อาบิดีน 2. รอมละฮฺ 
3. รอมลี 4 .อัชอะรี 
5. ซอฟียะฮฺ 6. สุลัยมาน 
7. สุอิ๊บ 8. หวิง  
9. อิรฟาน  10. นาวาวี  
4. อัชอะรี + สลีมะฮฺ + ซอวียะฮฺ

อัชอะรี

สลีมะฮฺ(สาลี่)

ซอวียะฮฺ(หวี)

ซอและฮฺ
อิสมาแอล
มุฮัมมัด
ซอฟียะฮฺ
อิมรอน
อับดุลอะซีซ
ยะหฺยา
ดาริยะฮฺ
อับดุรเราะฮฺมาน
รุก็อยยะฮฺ
รุก็อยยะฮฺ
G6  
1.ซอและฮฺ2.อิสมาแอล
3.อิบรอฮีม 4.อาอิชะฮฺ
5.หัฟเซาะฮฺ6.เซาดะฮฺ
7.มุฮัมมัด8.รอมละฮฺ
9.ซอฟียะฮฺ10.อิมรอน
11.ซัยนับ12.มัยมูนะฮฺ 
13.อับดุลอะซีซ14.ยะหฺยา 
15.ดาริยะฮฺ 16.อับดุรเราะฮฺมาน
17.อับดุซซอมัด 18.รุก็อยยะฮฺ
19. ฆอซาลี 20.ฮามีดะฮฺ
21. รุชดี 22.รุชดียะฮฺ

เรียมมาจากสายโก๊ะเจริญ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น