แชมาน

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2  
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)  
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)  

เมื่อแชแสงใกล้สิ้นชีวิตได้สั่งเสียให้แชมานผู้เป็น้องชายดูแลภรรยาของท่าน คือ วาร้าน ต่อมาแชมานได้แต่งงานกับวาร้าน มีลูกด้วยกัน 4 คน คือ วาเฟาะฮฺ , วาเล็ง , แชเละ และ แชแม ในขณะที่แชมานมีลูก 5 คนจากภรรยาคนแรก คือ โต๊ะวังซะฮฺรอ ซึ่งมาจากสายคอเตบดะมะลี

แชแสง กับ แชมาน จึงเป็นต้นสายสกุล”แสงมาน” และ “แสงวิมาน” ในเวลาต่อมา  

2. อับดุรรอหฺมาน(แชมาน) + ซะฮฺรอ

ซะฮฺรอมาจากสายคอเตบดะมะลี > ซะฮฺรอ

อิมามฮัจยีอับบาส(แชบะฮฺ) เป็นผู้มีคุณูปการแก่ลูกหลานในเรื่องเครือญาติสัมพันธ์ ท่านเป็นผู้เดินทางสืบค้นและบันทึกเรื่องเคริอญาติ ทำให้เราได้ใช้บันทึกของท่านดำเนินการต่อมาจนเป็นเว็บไซต์ดังที่เห็น แต่งานนี้เป็นงานใหญ่มากมีข้อมูลที่ต้องสืบค้น บันทึก จัดระเบียบและเผยแพร่อีกมากมีลูกหลานรุ่นต่อๆไปเกิดขึ้นไม่มีวันจบสิ้น

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น