แชแม

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร 4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ 6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
9. แชแม + โต๊ะวังมะฮฺ
G4  
1.ซัยนะบน(หนอม)  2.มุฮัมมัดนูร(มะนุ) 
3.ซอและฮฺ  
4.อับดุรรอฮฺมาน(เทาะ)  
5.ชัมซุดดีน(ดิง) 6.สะมะแอ 
7.คอดีเยาะฮฺ(โสด) 
8.มาริยะตน(ต่วน-โสด) 
 9.อับดุรรอฮีม  
 10.อับดุลหะมีด(นิด) 
11.มาเรียม(จูแมะ) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น