แชแสง

G1  
1. ดอยีมุฮัมมัด  2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา   
G2   
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง) 
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน) 
G3  
1. แมะเยาะฮฺ 2. แชจิ๊ 

แมะเยาะฮฺ เป็นบรรพบุรุษของฮัจยีกอเศ็ม ยูซุบ (อ.เซ็ง) ผู้สร้างและอิมามคนแรกของมัสยิดอัลอิสติกอมะฮฺ

แชจิ๊ เป็นบรรพบุรุษของครูสุอิ๊ย แสงวิมาน อิมามมัสยิดนูรุลญันนะอ์ บ้านแสงวิมาน อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น