แชแสง

G3  
1. แมะเยาะฮฺ 2. แชจิ๊ 

แมะเยาะฮฺ เป็นบรรพบุรุษของฮัจยีกอเศ็ม ยูซุบ (อ.เซ็ง) ผู้สร้างและอิมามคนแรกของมัสยิดอัลอิสติกอมะฮฺ

แชจิ๊ เป็นบรรพบุรุษของครูสุอิ๊ย แสงวิมาน อิมามมัสยิดนูรุลญันนะอ์ บ้านแสงวิมาน อ. ปากพนัง นครศรีธรรมราช