ซาฟูรอ

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร 4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ  6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
5. :ซาฟูรอ
G4  
 1.ฮาลีเมาะฮฺ  2.มะหฺยอ
 3.กอเซ็ม(กาเซ็ง) 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น