หะรอมัยนฺ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อามีเนาะฮฺ  2.ซะมะแอ  3.โสม  4.ฮารน  5.รอบีอะฮฺ(ไม่มีลูก)  6.แมะทิม  7.ฮาลีเมาะฮฺ(ไม่มีลูก)  8.หะรอมัยนฺ


8.หะรอมัยนฺ + จู

1.มัดเด็น

2.มาน

+ แมะสนิ

3.อับดุลลอฮฺ

4.อิสหาก

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น