วังซะนอ

 G1 
แชแนะ  
G2 
1.วังซะนอ   2.อาอิเชาะฮฺ 
3.โต๊ะวาทยา   4.ยีมะซา 
5.ซอและฮฺ 6.แชบิ๊  
7. ซะดี   
;วังซะนอ + หุเซน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น