แมะพร

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1.รอญับ  2.แมะพร  
3.ซอและฮฺ  4.แมะฟัก  
5.ฮารน    
2. แมะพร + อิบรอเฮม*

*อิบรอเฮมมาจากสายคอเตบดามาลี > ฮาโละฮฺ > มะเก็บ > “อิบรอเฮม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น