แมะพร

2. แมะพร + อิบรอเฮม*

*อิบรอเฮมมาจากสายคอเตบดามาลี > ฮาโละฮฺ > มะเก็บ > “อิบรอเฮม